Palvelut

Kunta tilaavana asiakkaana

Kunnat ostavat Avotiimiltä perhetyötä ja ammatillista tukihenkilötyötä omille asiakasperheilleen. Kunnat voivat tilata Avotiimiltä myös jälkihuoltoa nuoren tueksi hänen omaan asuntoonsa niin, että sijaishuollon aikaiset vaikutukset eivät valu hukkaan.

Monimuotoinen perhetyö

Avotiimin monimuotoinen perhetyö tarkoittaa työskentelyä lapsen tai nuoren, vanhempien, perheen ja perheen ulkopuolisten verkostojen kanssa (esimerkiksi psykiatrinen hoitotaho, lastensuojelu, koulu).

Monimuotoisen perhetyön keskeisimpiä työskentelyn lähtökohtia ovat:

Monimuotoisen perhetyön perusprosesseja ovat intensiivinen työskentely tunteiden kanssa ja perheen vuorovaikutuksen ohjaaminen tapaamisessa ” tässä ja nyt – periaatteella”.

Uudenlaiset ja rakentavat tunteet tulevat mahdollisiksi, kun vaikeat ja kipeät kokemukset on työstetty ja ymmärretyt.

Monimuotoinen perhetyö nojautuu ajatukseen “enemmän mutta lyhyemmässä ajassa”. Työntekijä on lapseen ja perheeseen yhteydessä useana päivänä viikossa. Perhetyö rakentuu kolmesta vaiheesta:

Työskentelyssä korostetaan jatkuvuutta siitä, miten edellisen tapaamisen tapahtumat ja teemat liittyvät seuraavaan. 

Monimuotoisen perhetyön aloittaminen edellyttää, että lapsen tai nuoren elämässä on ainakin yksi vanhempi, joka on valmis sitoutumaan työskentelyyn. Vanhemman läsnäolo on välttämätöntä, sillä työskentelyn tavoitteena on perheen vuorovaikutuksen ja sitä kautta dynamiikan muuttuminen. Työskentelyn lähtökohta on, että nuoren elämässä voi tapahtua muutos vasta kun lapsen tai nuoren, vanhempien ja perheen ongelmia tuottavat ja ylläpitävät ajattelu- ja toimintatavat on tunnistettu ja purettu.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Avotiimin ammatillisessa tukihenkilötyössä lapsen kanssa rakennetaan luottamuksellista vuorovaikutusta, joka tarjoaa lapselle turvallisen aikuissuhteen ja tukee lasta hänen omissa yksilöllisissä tarpeissaan. Ammatiilinen tukihenkilötyö on tavoitteellista ja vahvistaa lapsen ja hänen vanhempiensa vuorovaikutusta lapsen edun mukaisesti. Ammatillinen tukihenkilötyö on toiminnallista tekemistä, suunnitelmallista yhdessäoloa lapsen kanssa sekä lasta tukevia keskusteluja.

Jälkihuoltopalvelut

Jälkihuoltopalvelut tuodaan lähelle nuoren arki ympäristöä. Palveluihin osallistuvien eri tahojen, kuten lastensuojelun, nuoren päihdehoidon ja nuorisopsykiatrian sekä muun viranomaistahojen yhteistyön koordinointi tapahtuu Avotiimin työntekijän johdolla. Tavoitteena on auttaa ja ohjata nuorta asioimaan palveluiden piirissä.

Nuoren motivaatio, omien tavoitteiden tutkiminen ja asettaminen sekä toiveikkuuden vahvistaminen tapahtuu suunnitelmallisissa tapaamisissa, joita voi olla useita viikossa.

Jälkihuoltopalveluissa toiminnan lähtökohtana on itsenäistymisen tukeminen siten, että nuori kykenee ottamaan vastuuta omasta arjestaan ja toiminnoistaan.

Asiakkaana perheet ja pariskunnat:

Avotiimin asiakkaita ovat monimuotoiset perheet ja pariskunnat, jotka ottavat itse yhteyttä Avotiimiin ja tilaavat itselleen perheterapiaa, pariterapiaa tai perheneuvontaa.

Perheterapia

Perheterapian perusta on intensiivinen työskentely tunteiden kanssa ja perheen vuorovaikutuksen ohjaaminen tapaamisessa ” tässä ja nyt – periaatteella”.  Perheterapiakeskustelussa ei  pyritä oikean ja väärän määrittämiseen, vaan monipuoliseen kuvaan tilanteesta, jossa kaikkien ilmaisut ovat osana uutta ymmärrystä. Ilmiöt ja käsitteet ovat näkyviä ja eläviä, tilanteesta ja keskustelusta toiseen muuttuvia.

Uudenlaiset ja rakentavat tunteet tulevat mahdollisiksi, kun vaikeat ja kipeät kokemukset on työstetty ja ymmärretty. Perheterapia on keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa esiintyviä häiriöitä.

Perheterapiassa tavoitteena on saada vuorovaikutuskuviot perheessä toimiviksi ja löytää perheen voimavarat käyttöön.

Perheterapian työskentelysuhteen alussa määritellään lähtöasetelma ja tarpeet. Perheterapiaprosessi muotoutuu kuitenkin jokaisen asiakkaan ja perheen kanssa oman näköisekseen ja siten myös tavoitteet voivat muuttua matkan aikana. Perheterapia auttamismuotona on hyvin joustava terapiamuoto: terapiaprosessi voi matkan aikana olla vanhemmuusterapiaa, vanhempi-lapsiterapiaa, pariterapiaa sekä perheterapeuttista yksilöterapiaa. Perheterapia ei myöskään sulje pois muita auttamismuotoja.

Pariterapia

Milloin pariterapiaan kannattaa hakeutua?

Kun kodin ilmapiiri on viilentynyt tai ero on jo mainittu.

Aina ei tarvitse olla kyse varsinaisesta parisuhdeongelmasta vaan taustalla voi olla vaikkapa työväsymystä, joka heijastuu suhteeseen. Pieneenkin ongelmaan kannattaa reagoida, ennen kuin kriisi iskee.

Parit tulevat terapiaan yleensä kommunikaatio- ja seksuaaliongelmien vuoksi, erouhan, uskottomuuden ja väkivallan takia.

Apua haetaan myös, kun elämä muuttuu:

  •     Toisen lapsen saaminen on yksi yleisimmistä syistä nuoren parin eroon 
  •     lapsi muuttaa kotoa
  •     jää työttömäksi tai eläkkeelle
  •     kohtaa vakavan elämää järkyttävän kriisin
Perheneuvonta

Mihin perheneuvonnasta saa tukea?

Avotiimin työntekijän kanssa voit keskustella omaa perhettä koskevista asioista sekä yksin että yhdessä kumppanisi kanssa. Yhteisissä perheneuvontatapaamisissa etsitään keinoja päästä haastavista tilanteista eteenpäin.

Perheneuvontaan voi hakeutua tilanteessa, josa omat keinot tuntuvat olevan vähissä lasten kasvatukseen liittyvissä pulmissa, murrosikäisen oireilun tai vaikkapa uusperheessä olevien haasteiden vuoksi.

Sijaisperheille tarjottava tuki räätälöidään perheen tarpeiden mukaan ja se voi olla perhetyötä, perheneuvontaa, työnohjausta tai vaikkapa koulutusta tueksi sijoitettujen lasten hoitoon. Tällaisissa tapauksissa sijaisperheet voivat olla itse suoraan Avotiimiin yhteydessä tai sitten kunnat ja muut organisaatiot tilaavat kyseisiä palveluita tukeakseen omia sijaisvanhempiaan ja – perheitään.