Avotiimin työskentelymenetelmät: 

Avotiimin laadukas työ perustuu arvostavan ja dialogisen suhteen rakentamiseen asiakkaan kanssa. Se vaatii työntekijältä aikuisuutta, lempeää lähestymistapaa ja kykyä ottaa myös vaikeita asioita puheeksi. Perhetyö on useimmiten tavoitteellista muutostyötä niin, että perheen voimavarat ja perheenjäsenten keskinäiset vuorovaikutussuhteet vahvistuvat sellaiseksi, että tuen tarve ajan kanssa loppuu kokonaan. 

Avotiimi Uusimaan strukturoitu ja suunnitelmallinen työskentelymalli tähtää tähän muutokseen ja Avotiimin työntekijän vastuulla on tukea perheenjäsenien omaa toimijuutta ja osallisuutta tässä prosessissa. 

Avotiimi Uusimaan ammatillinen tukihenkilötyö tarjoaa lapselle ensisijaisesti turvallisen aikuisen kanssa vietettyä mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä. Ammatillinen tukihenkilötyö on kuitenkin myös tavoitteellista lapsen tukemista ja hänen voimavarojensa vahvistamista tavoitteiden mukaisesti esim. koulunkäynnin tukeminen, kuormittavien asioiden käsittely, sosiaalisten taitojen vahvistaminen, tuki harrastuksissa yms.

Tavoitteellista työskentelyotetta Avotiimin työntekijä täydentää vanhempien ja lasten kanssa yhdessä tehtävillä erilaisilla menetelmillä ja tehtävillä mm. erilaiset kortit, verkostokartta, elämänjana, puolistrukturoidut haastattelut ja valokuvan hyödyntäminen vahvuuksien näkyväksi tekemisessä. Tärkeänä on myös asiakkaan kanssa yhdessä sovittu muun mielekäs tekeminen ja asioiden hoitaminen.