Avotiimi

Avotiimi on osaamista ja aitoa kohtaamista

Avotiimi Uusimaa on syntynyt osaamisesta ja intohimosta. Intohimosta työskennellä lasten ja heidän perheidensä auttamiseksi. Avotiimi Uusimaan tekijät ovat työskennelleet vuosia lastesuojelussa perheiden kanssa. Avotiimin osaaminen perustuu ammatillisuuteen, reflektiiviseen työotteeseen ja oman osaamisen kehittämiseen sekä aitoon kohtaamiseen. Avotiimissä työtä tehdään lastensuojelijan sydämellä.

Avotiimi Uusimaa on laatua ja vaikuttavuutta

Avotiimin työ pohjautuu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn, joka toimii laadun varmistajana. Avotiimin laatu ja vaikuttavuus perustuvat systemaattiseen työskentelyotteeseen, jossa on elementtejä MDFT (Multidimensional Family Therapy) perhetyön mallista, voimavaralähtöisestä lähestymistavasta, dialogisuudesta sekä arvostavan vuorovaikutussuhteen rakentamisesta asiakkaan kanssa.

Avotiimin laadukas työ perustuu arvostavan ja dialogisen suhteen rakentamiseen asiakkaan kanssa. Se vaatii työntekijältä aikuisuutta, lempeää lähestymistapaa ja kykyä ottaa myös vaikeita asioita puheeksi. Perhetyö on useimmiten tavoitteellista muutostyötä niin, että perheen voimavarat ja perheenjäsenten keskinäiset vuorovaikutussuhteet vahvistuvat sellaiseksi, että tuen tarve ajan kanssa loppuu kokonaan.

Avotiimi Uusimaan strukturoitu ja suunnitelmallinen työskentelymalli tähtää tähän muutokseen ja Avotiimin työntekijän vastuulla on tukea perheenjäsenien omaa toimijuutta ja osallisuutta tässä prosessissa.

Ammatillinen tukihenkilötyö tarjoaa lapselle ensisijaisesti turvallisen aikuisen kanssa vietettyä mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä. Ammatillinen tukihenkilötyö on kuitenkin myös tavoitteellista lapsen tukemista ja hänen voimavarojensa vahvistamista tavoitteiden mukaisesti esim. koulunkäynnin tukeminen, kuormittavien asioiden käsittely, sosiaalisten taitojen vahvistaminen, tuki harrastuksissa yms.

Tavoitteellista työskentelyotetta Avotiimin työntekijä täydentää vanhempien ja lasten kanssa yhdessä tehtävillä erilaisilla menetelmillä ja tehtävillä mm. erilaiset kortit, verkostokartta, elämänjana, puolistrukturoidut haastattelut ja valokuvan hyödyntäminen vahvuuksien näkyväksi tekemisessä. Tärkeänä on myös asiakkaan kanssa yhdessä sovittu muun mielekäs tekeminen ja asioiden hoitaminen.

Avotiimin osaajat

Ari Lehtonen

Arilla on yli 25 vuoden työhistoria lastensuojelussa. Ari on toiminut perhekodin isänä, lastenkotien johtajana ja saanut urallaan luoda uutta sekä kehittää uusia palveluita niin sijaishuollon kuin perhetyönkin saralla.

Pitkä työkokemus lastensuojelussa moninaisten perheiden parissa on tuonut Arille syvää ymmärrystä perheiden ja vanhemmuuden haasteista sekä näkemystä siitä, miten haasteista päästään eteenpäin systemaattisen ja monimuotoisen perhetyön ja aidon kohtaamisen avulla.

Ari on uransa aikana kouluttautunut lastensuojelun ja perhetyön asiantuntijaksi. Hän on opiskellut perhetyötä ja perheterapiaa MDFT (Multidimensional Family Therapy) – European Academyn ja Suomen Mielenterveysseuran koulutusohjelmassa. Lisätietoja: www.mdft.org

Minä haluan kuunnella Sinua niin, että haluat minulle puhua. Minä haluan puhua Sinulle niin, että haluat minut kuunnella.